تاریخ ارسال:

امروز   1401/11/12

حلیم معجون ( وزن 1 کیلو )

گوشت گوسفندی، دارچین، پسته، گردو، کنجد، نارگیل
80,000 تومان

حلیم معجون ( وزن 2 کیلو )

گوشت گوسفندی، دارچین، پسته، گردو، کنجد، نارگیل
160,000 تومان

حلیم ساده ( وزن 1 کیلو )

گوشت گوسفندی، روغن کرمانشاهی ، دارچین، کنجد ، نارگیل
70,000 تومان

حلیم ساده ( وزن 2 کیلو )

گوشت گوسفندی،روغن کرمانشاهی ، دارچین
140,000 تومان

آش جو ( وزن 1 کیلو )

آش جو مخصوص
60,000 تومان

آش جو ( وزن 2 کیلو )

آش جو مخصوص
120,000 تومان

آش رشته ( وزن 1 کیلو )

آش رشته درجه یک
58,000 تومان

آش رشته ( وزن 2 کیلو )

آش رشته درجه یک
116,000 تومان

سنگکی ( وزن 1 کیلو )

سنگکی ویژه با ادویه مخصوص
40,000 تومان

سنگکی ( وزن 2 کیلو )

سنگکی ویژه با ادویه مخصوص
80,000 تومان