تاریخ ارسال:

امروز   1401/11/12

سنگک کنجد

نان سنگک کنجد با آرد سبوس دار
10,000 تومان

سنگک دو رو پر کنجد

نان سنگک دو رو کنجد با آرد سبوس دار
14,000 تومان

آرد سبوس دار

آرد سبوس دار با وزن یک کیلوگرم
15,000 تومان

چانه خمیر (500گرمی)

چانه خمیر سنگک با وزن 500 گرم
4,000 تومان

سنگک ساده

نان سنگک ساده با آرد سبوس دار
4,000 تومان