تاریخ ارسال:

امروز   1401/11/12

سنگک ساده

نان سنگک ساده با آرد سبوس دار
4,000 تومان

سنگک کنجد

نان سنگک کنجد با آرد سبوس دار
10,000 تومان

سنگک دو رو پر کنجد

نان سنگک دو رو کنجد با آرد سبوس دار
14,000 تومان

آرد سبوس دار

آرد سبوس دار با وزن یک کیلوگرم
15,000 تومان

چانه خمیر (500گرمی)

چانه خمیر سنگک با وزن 500 گرم
4,000 تومان